Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.goodlookin.pl prowadzony jest przez ANDRZEJA CHMIEL prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANDRZEJ CHMIEL ENDRJU (adres miejsca prowadzenia działalności i +adres do korespondencji: ul. Kępa Tarchomińska 6F/2, 03-113 Warszawa+) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222609017, REGON 140487479, adres poczty elektronicznej: sklep@goodlookin.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. ADMINISTRATOR DANYCH; SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ANDRZEJ CHMIEL prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANDRZEJ CHMIEL ENDRJU (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Kępa Tarchomińska 6F/2, 03-113 Warszawa) wpisany (10. marca 2006 roku do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 424003) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1.13. Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222609017, REGON 140487479, adres poczty elektronicznej: sklep@goodlookin.pl.

1.3.11. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.goodlookin.pl.

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz blog.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola *„Zarejestruj się”*. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa, imię i nazwisko, adres do dostawy Produktów (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola *„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”* – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zamów Newsletter”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia. Za zapisanie się do newslettera Klientowi przysługuje 10 zł rabatu. Rabat ten Klient otrzymuje e-mailem, w postaci kodu, który należy wpisać w odpowiednim polu podczas składania Zamówienia. Rabat odliczany jest od wartości całego zamówienia. W przypadku zwrotu towaru objętego rabatem, kwota do zwrotu jest taka sama, jaką Klient fizycznie zapłacił za dany towar.


W każdej chwili otrzymujący Newsletter goodlookin.pl może zrezygnować z jego otrzymywania klikając w link znajdujący się w każdym wysyłanym Newsletterze na dole wiadomości, bądź klikając Wypisz się.

 

2.1.4. Blog – korzystanie z bloga następuje po kliknięciu zakładki “Blog” na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto, Newsletter oraz blog internetowy w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień*

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez pełnoletniego Klienta Zamówienia. Utworzone konto, zostaje jedynie na potrzebę realizacji zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: sklep@goodlookin.pl

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego wraz z Polityką Prywatności oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1. Bank: ING Bank Śląski

             Numer rachunku: 32 1050 1025 1000 0092 4744 3006

4.1.3. Płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl

4.1.4. Płatność za pośrednictwem PayPal.

4.1.5. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl

4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.3.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłki krajowe

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska oraz DHL Polska czas dostawy 1-4 Dni Robocze; przesyłka kurierska zwykła i przesyłka kurierska pobraniowa;

- za pośrednictwem Paczkomatów 24/7 InPost, czas dostawy 2-5 Dni Robocze; przesyłka zwykła i przesyłka pobraniowa; 

5.1.2. Przesyłki zagraniczne

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska i DHL Polska, czas dostawy 2-8 Dni Roboczych; przesyłka kurierska zwykła (dotyczy krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia Płn., Włochy); 

5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na resztę Świata (inne cenniki dostawy).

5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5.4. Całkowity termin realizacji zamówienia i dostawy produktu do Klienta wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych (dotyczy przesyłek krajowych), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5. Nasze towary dostarczamy do wszystkich krajów na całym świecie.

5.5.1. Koszty dostawy do w/w krajów wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5.6. Jeżeli stan zewnętrzny opakowania z przesyłką budzi Państwa jakąkolwiek wątpliwość, prosimy niezwłocznie o kontakt telefoniczny na numer

       533 553 573 bądź mailowy na adres: sklep@goodlookin.pl. Jest to niezbędne przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń między sklepem a

       przewoźnikiem.

 

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goodlookin.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kępa Tarchomińska 6F/2, 03-113 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

7.2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne:

7.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady fizycznej Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.2.2. Zawiadomienia o wadzie fizycznej Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goodlookin.pl lub pisemnie na adres: GOODLOOKIN, ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Czerwonego Kapturka 2, 05-092 Dziekanów Leśny. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady fizycznej Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.2.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2.5. Reklamacja może zostać odrzucona z przyczyn:

-uszkodzeń mechanicznych, które nie wynikają z wad jakościowych produktów;

-wad, które powstały w skutek nieprzestrzegania instrukcji prania, złego czyszczenia;

-naturalnego zużycia materiału;

7.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goodlookin.pl lub też pisemnie na adres: GOODLOOKIN, ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Czerwonego Kapturka 2, 05-092 Dziekanów Leśny.

7.3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

7.4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie  14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

8.2. W przypadku, gdy zamówienie zostało odebrane osobiście w siedzibie firmy - mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem (w tym na koszt adresata).

8.3. Zwrotu towaru można dokonać na 2 sposoby: 

8.3.1. Dla Klientów posiadających login i hasło do konta w naszym sklepie internetowym - zwroty obsługiwane są przez bardzo prosty kreator zwrotów, który daje możliwość wygenerowania formularza zwrotu i etykiet adresowych a paczkę można odesłać za pośrednictwem Paczkomatów InPost: Opłata za dokonanie zwrotu to tylko 9,00 zł, przy czym nie trzeba jej opłacać a jedynie nadać przesyłkę w dowolnym Paczkomacie Inpost w Polsce. Kwota 9,00 zł zostanie odliczona od kwoty, którą zwrócimy Państwu za odesłany towar. Zależy nam na Państwa pełnej satysfakcji.

          Szczegóły dotyczące kroków przekazania zwrotu za pośrednictwem Paczkomatów InPost:

 • Zaloguj się na swoje konto, a następnie w panelu zwrotów wybierz towar, który chciałbyś zwrócić;
 • W kolejnych krokach wybierz zwrot klikając na opcję „Skorzystam z przesyłek sklepu” oraz wybierając formę, w jakiej chcesz otrzymać zwracane pieniądze;
 • Wygeneruj dokumenty zwrotu wraz z etykietami adresowymi, następnie wydrukuj je i koniecznie podpisz dokument zwrotu.
 • Ważne aby wydruk etykiety był dobrej jakości. Wyłącz skalowanie, aby każda etykieta zachowała swój oryginalny rozmiar, dzięki czemu Paczkomat nie będzie miał problemu z odczytaniem kodu kreskowego.
 • Przygotuj paczkę i umieść w niej dokument zwrotu. Ważne, aby paczka była solidnie zapakowana i zaklejona. Pamiętaj, aby paczka nie przekraczała maksymalnego rozmiaru dla Paczkomatu czyli 41 x 38 x 64 cm.
 • Udaj się do dowolnego Paczkomatu w Polsce - w każdym z nich nadasz samodzielnie paczkę z przesyłką zwrotną z naszego sklepu.
 • Wszystkie Paczkomaty są czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Paczkomat znajdujący się na etykiecie jest jedynie sugerowany i nie obliguje Cię do nadania w nim paczki zwrotnej. Kod kreskowy znajdujący na etykiecie zwrotnej otworzy każdy możliwy Paczkomat w Polsce, abyś mógł nadać paczkę zwrotną w dogodnej dla siebie lokalizacji.
 • Na ekranie Paczkomatu wybierz „Chce wysłać paczkę” a następnie „Mam już przesyłkę ze specjalną etykietą”. Zeskanuj kod kreskowy przesyłki znajdującego się na etykiecie. Komunikaty pojawiające się na ekranie Paczkomatu przeprowadzą Cię przez proces nadania paczki zwrotnej.
 • Jeżeli skrytka o gabarycie large jest niedostępna to udaj się do kolejnego najbliższego Paczkomatu.
 • W razie jakichkolwiek problemów z nadaniem paczki w Paczkomacie prosimy o e-mail na zwroty@iai-sa.com. Kontaktując się z nami prosimy o podanie adresu lub kodu Paczkomatu oraz numer etykiety zwrotnej, jak również imienia i nazwiska, numeru telefonu co będzie niezbędne w przypadku chęci umówienia odbioru przesyłki.

Powyższa procedura nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ogranicza. 

8.3.2. Jeżeli zamówienie zostało złożone bez zakładania konta w naszym sklepie (lub z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo dokonać zwrotu w pierwszy sposób), zwrotu można dokonać w sposób tradycyjny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w sposób tradycyjny, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy ciągu  14 dni w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@goodlookin.pl lub jako pismo pocztą tradycyjną na adres: GOODLOOKIN, ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Czerwonego Kapturka 2, 05-092 Dziekanów Leśny, tel. 533 553 573.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w poniższym linku:
http://hopaa.nazwa.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

Proszę odesłać towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy pod adres:

GOODLOOKIN
ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Czerwonego Kapturka 2
05-092 Dziekanów Leśny
(Magazyn 43 w środku)
tel. 533 553 573

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem.

8.4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.6. Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

8.7. Według art. 13 ustawy - przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi pouczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GOODLOOKIN

ENDRJU Andrzej Chmiel

ul. Czerwonego Kapturka 2

05-092 Dziekanów Leśny

E-mail: sklep@goodlookin.pl

 

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *):

..................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Numer konta oraz imię, nazwisko i adres właściciela konta

(do zwrotu pieniędzy, jeżeli płatność za towar była dokonana u kuriera lub przelewem tradycyjnym): **

__ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __

.............................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

*  Niepotrzebne skreślić.

**  Jednocześnie oświadczam, że podane dane osób trzecich pozyskane zostały w sposób uprawniony.

 

8.8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.2. DANE OSOBOWE: 

10.2.1. Sklep GOODLOOKIN.PL może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje dane od klientów.

10.2.2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

10.2.3. Dane klienta przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zamówienia:

 • podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne ii telekomunikacyjne,
 • podmioty świadczące usługi doradcze i kontrolne, płatnicze, prawne lub windykacyjne,
 • portale społecznościowe,
 • organy publiczne w zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do udostępniania im danych osobowych. 

10.3. Sklep GOODLOOKIN.PL jest administratorem tych danych osobowych. Prowadzący sklep internetowy GOODLOOKIN.PL, ANDRZEJ CHMIEL ENDRJU z siedzibą ul. Kępa Tarchomińska 6F/2, 03-113 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222609017, REGON 140487479, tel. 533 553 573 czynny od pn-pt w godzinach 9-15, e-mail: sklep@goodlookin.pl.

10.4. Okres przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy tylko przez okres w który będziemy mieli ku temu wyraźną podstawę a więc do momentu w którym:

 • zaprzestaniemy wykonywania umowy lub świadczenia na Państwa rzecz usługi,
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub
 • ustanie możliwość ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawarta umową,
 • wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowiła ona podstawę przetwarzania w tym w szczególności w celu prowadzenia działań marketingowych w tym profilowania,
 • zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w tym profilowania lub wysyłki newslettera.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

10.5. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10.6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.7. Sklep GOODLOOKIN.PL zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie może wykorzystywać danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Polityka cookies sklepu internetowego goodlookin.pl: Polityka Prywatności

pixel