Reklamacja

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, z tytułu rękojmi.

3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

4. Zawiadomienia o wadzie fizycznej Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@goodlookin.pl 

lub

b) pisemnie na adres: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Czerwonego Kapturka 2, 05-092 Dziekanów Leśny

5. Przepisy nie nakładają specjalnych wymogów dotyczących reklamacji towaru.

Zaleca się jednak podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację. Aby powyższe warunki były spełnione zaleca się wypełnienie formularza reklamacyjnego: Gotowy Formularz Reklamacyjny do pobrania oraz załączenie dowodu zakupu (paragon/faktura).

6. Zdarza się, że aby sprzedawca mógł ustosunkować się do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z wady Produktu niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy. Prosimy o dostarczenie Produktu (np. Pocztą Polską) na adres:

GOODLOOKIN

ENDRJU Andrzej Chmiel

ul. Czerwonego Kapturka 2 

05-092 Dziekanów Lesny

 

7. Sprzedawca ma 14 dni dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta.

8. Reklamacja może zostać odrzucona z przyczyn:

-uszkodzeń mechanicznych, które nie wynikają z wad jakościowych produktów;

-wad, które powstały w skutek nieprzestrzegania instrukcji prania, złego czyszczenia;

-naturalnego zużycia materiału;

9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Naprawa i wymiana Produktu na nowy dokonywana jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

10. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może nie uznać oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zaproponować naprawę lub wymianę. W przypadku zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

11. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

pixel