x akceptuję

Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności

Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacja, wymiana

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego goodlookin.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.
2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres mailowy podany poniżej lub adres korespondencyjny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane:
a) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@goodlookin.pl
lub
b) pisemnie na adres: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Mehoffera 60A, 03-131 Warszawa
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się w poniższym linku:
http://hopaa.nazwa.pl/formularzodstapieniaodumowy.pdf
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 40 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta).
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zawartej na odległość, zwrócić produkt Sprzedawcy.
7. Zakupiony towar należy odesłać (np. Pocztą Polską) na poniższy adres:

ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Mehoffera 60A
03-131 Warszawa

8. Ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez Sprzedającego, warto dołączyć do przesyłki otrzymany paragon/fakturę oraz w/w własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od
umowy w formie papierowej.
9. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, z tytułu rękojmi.
3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
4. Zawiadomienia o wadzie fizycznej Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@goodlookin.pl
lub
b) pisemnie na adres: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Mehoffera 60A, 03-131 Warszawa

5. Przepisy nie nakładają specjalnych wymogów dotyczących reklamacji towaru. Zaleca się jednak podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
c) danych kontaktowych składającego reklamację.
Aby powyższe warunki były spełnione zaleca się wypełnienie formularza reklamacyjnego: http://hopaa.nazwa.pl/reklamacjatowaruztytulurekojmi.pdf
oraz załączenie dowodu zakupu (paragon/faktura).
6. Zdarza się, że aby sprzedawca mógł ustosunkować się do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z wady Produktu niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy. Prosimy o dostarczenie Produktu (np. Pocztą Polską) na adres:

ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Mehoffera 60A
03-131 Warszawa

8. Sprzedawca ma 14 dni dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta.
9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Naprawa i wymiana Produktu na nowy dokonywana jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
10. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może nie uznać oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zaproponować naprawę lub wymianę. W przypadku zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.
11. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

WYMIANA

  1. Wymiana odbywa się na zasadzie dokonania zwrotu już otrzymanego towaru (po czym zwracamy pieniądze na konto) i ponownym zakupie drugiego towaru (towaru na wymianę).
  2. Przed odesłaniem towaru, prosimy o przeczytanie podpunktu PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.